HASIČI - /150 KČ/


LAURIN+KLEMENT CL II - 1910 PRAGA R - 1915 PRAGA L - 1918 PRAGA MN - 1924 PRAGA AN - 1928 PRAGA RN CAS - 1953 �KODA R4 - 1924 �KODA 125 Sodomka - 1927 �KODA 154/1 - 1930 TATRA 17/31 - 1928 TATRA 26/30 - 1929 TATRA 43/52 - 1931 TATRA 805 - 1955 WALTER LORD - 1935 Hasi�i a hasi�sk� vozy
 
     
©Petr Polk, 2006  |  vyrobil V.K.